Λοιπές υπηρεσίες

Α. Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Στο φάσμα των υπηρεσιών σχεδιασμού της GREENBOX συμπεριλαμβάνονται μελέτες εσωτερικής διαρρύθμισης ή διακόσμησης επαγγελματικών χώρων ή κατοικιών, προτάσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σχεδίαση ειδικών κατασκευών (επίπλων, συνθέσεων με συνδυαστική χρήση υλικών κ.ο.κ.), καθώς και μελέτες εφαρμογής τεχνικών έργων μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας. Το σύνολο των παραπάνω μελετών δύναται να παραδοθεί στον τελικό χρήστη σε μορφή σκίτσων σε ελεύθερο χέρι, σε σχέδια φωτορρεαλισμού (3d) ή τέλος σε πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Β. Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να προκύψει αλλάζοντας κάποιες συνήθειες της καθημερινότητας μας και προβαίνοντας σε μικρές, στοχευμένες κινήσεις όπως: Έλεγχος, καθαρισμός και μόνωση λέβητα και δικτύου, τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, αντικατάσταση απλού θερμοστάτη χώρου με έξυπνο θερμοστάτη, τοποθέτηση ρολών σκίασης για αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, αντικατάσταση απλού κυκλοφορητή με κυκλοφορητή inverter, εγκατάσταση οικιακού μετρητή κατανάλωσης ενέργειας, μετατροπή συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό.

Γ. Συντήρηση Κτιρίων

Η τακτική συντήρηση λαμβάνει χώρα σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται στα παρακάτω στάδια: Καταγραφή προβλημάτων, αποκατάσταση βλαβών και τιμολόγηση υλοποιηθέντων εργασιών.
Για την καταγραφή των φθορών και των ζημιών πραγματοποιείται εβδομαδιαία επίσκεψη στον χώρο. Μετά την καταγραφή συντάσσεται αναφορά στην οποία περιγράφονται τόσο οι φθορές (μαζί με φωτογραφίες), όσο και η πρόταση της εταιρείας για την αποκατάσταση των, καθώς και το συνολικό κόστος εργασιών και υλικών. Η αναφορά, συνοδευόμενη από ένα αρχείο με σχετικές φωτογραφίες, αποστέλλεται προς έγκριση την ίδια μέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την έγκριση των εργασιών ακολουθεί άμεσα η εκτέλεσή τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μετά την ολοκλήρωση τους συντάσσεται αναφορά κατά την οποία σε μορφή πίνακα περιγράφονται οι πραγματοποιημένες εργασίες και το συνολικό τους κόστος. Η αναφορά μαζί με φωτογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση των ζημιών αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η τιμολόγηση των πραγματοποιημένων εργασιών γίνεται δύο φορές το μήνα, τα τιμολόγια αποστέλλονται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρωτότυπα παραδίδονται στο λογιστήριο του ιδιοκτήτη εντός εβδομάδας. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή τους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για την εύρυθμη λειτουργία του προτεινόμενου μοντέλου συνεργασίας προτείνεται η σύνταξη ενός Οδηγού Δόμησης. Σε αυτόν προδιαγράφονται το δυνατόν αναλυτικότερα όλες οι πιθανές εργασίες, οι οποίες και προκοστολογούνται. Ο οδηγός αυτός έχει δυναμικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου ανανεώνεται ανάλογα με τις καταγραφόμενες ανάγκες.

Εκτός από την τακτική συντήρηση για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη εργασία προκύπτει, μηχανικός της GREENBOX επισκέπτεται έγκαιρα το χώρο, προκειμένου να οργανωθεί και να υλοποιηθεί άμεσα η αποκατάσταση. Και σε αυτήν την περίπτωση ακολουθείται πάντα η ίδια διαδικασία με τις αναφορές όπως και στην τακτική συντήρηση.

Δ. Διεκπεραιώσεις

Για την έκδοση της άδειας δόμησης προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα από την εκάστοτε Υπηρεσία Δόμησης και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Το ανθρώπινο δυναμικό της GREENBOX είναι σε θέση να αναλάβει και να διεπεραιώσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.

Η ομάδα της GREENBOX αναλαμβάνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων, αποτυπώνοντας αρχικά το ακίνητα, συντάσσοντας την τεχνική έκθεση και το φάκελο αυθαιρέτου, υπολογίζοντας το ειδικό πρόστιμο και εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά νομιμότητας.

Αργυρόπουλος ΣταύροςΛοιπές υπηρεσίες